За проекта


ПРОЕКТ BG161PO001-3.2.02-0037
„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
В ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО, ТРЯВНА И СЕВЛИЕВО“


Проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО, ТРЯВНА И СЕВЛИЕВО“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 – „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 – „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.


Прочети още

Видео Клипове

Галерия

Аудио Клипове

Информационни брошури