За проекта

 

ПРОЕКТ BG161PO001-3.2.02-0037
„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
В ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО, ТРЯВНА И СЕВЛИЕВО“

 

Проект – BG161PO001-3.2.02-0037 „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Договор за безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/3.2-02/2011/008 от 22.08.2012 г.

Финансиране – Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Стойност на проекта – 461 672,67 лв., от които:

ЕФРР (85%) – 392 421,77 лв.

Държавен бюджет (10%) – 46 167, 27 лв.

Собствен принос на партньорите (5%) – 23 083,63 лв., от които:

Габрово (3%) – 13850, 18 лв.

Трявна (1%) – 4 616,73 лв.

Севлиево (1%) – 4 616,73 лв.

Продължителност на проекта – 22 август 2012 – 22 август 2014 г.

Обща цел

Подкрепа и увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините Габрово, Трявна и Севлиево, които ще допринесат за разнообразяване на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Целеви групи

  • Представители на туристически агенции и туристически оператори – 24 бр.;
  • Представители на туристическия бизнес – хотели – 305 бр.;
  • Ресторанти и други заведения – 22 бр.;
  • Представители на музеи и туристически организации;
  • Специализирани групи с научни и хоби цели – около 2 000 души;
  • Неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, в т.ч. Консултативни съвети по туризъм на общините в региона, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма, на регионално и национално равнище, организации на инвалиди, екоорганизации – 10 бр.

Крайни бенефициенти

Туристи от България и от чужбина, ученици и студенти, население в област Габрово – общо около 3 422 702 души.

Основни дейности

Разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна кампания, изработване и разпространение на информационни и маркетингови материали; реклама в медии на територията на България и на чужди пазари; участие в събития (международни, национални и регионални туристически борси); обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация.

Участия в туристически борси и изложения

Национални:

Международна туристическа борса „Културен туризъм", Велико Търново (април 2014 г.)

Международна туристическа борса „Ваканция и спа“, София (февруари 2014 г.)

Туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русе (май 2014 г.)

Туристическа борса „Вашата ваканция“, Бургас (май 2014 г.)

Туристическа борса „Планините на България - гостоприемство на четири сезона“, Смолян (октомври 2013 г.)

Фестивал на устойчивия туризъм и здравословно хранене „Зелени дни“, София (април 2014 г.)

Международни:

Туристическо изложение ITB, Берлин, Германия (март 2014 г.)

Туристическо изложение TTR, Букурещ, Румъния (октомври 2013 г. и март 2014 г.)

Туристическо изложение MAP, Париж, Франция (2014 г.)

Очаквани резултати

Развити конкурентоспособни културно-исторически продукти за привличане на значителен брой български и чуждестранни туристи; подкрепа за по-слабо развитите туристически локализации с висок потенциал; положителен ефект върху туристическия бизнес в района; подобряване на икономическото развитие в областта, увеличаване на приходите в общините и намаляване сезонността на туристическия поток; увеличаване на работните места и подобряване цялостното качество на живот.

Видео Клипове

Галерия

Аудио Клипове

Информационни брошури